Hinduizm lub braminizm


Hinduizm jest najbardziej zróżnicowaną spośród wielkich religii, uosabia bowiem prawie wszelkie przejawy religijności znane ludzkości — od kultu bóstw przy­rody przez politeizm, aż po filozoficznie ugruntowany monoteizm i wiarę w obej­mujący...

Buddyzm


Słowo buddyzm pochodzi od sanskryckiego „buddh” = przebudzić się i ozna­cza przebudzenie się z ciemności nie­wiedzy do światła nauki. Pierwotny bud­dyzm nie przywiązywał znaczenia do po­staci Gautamy Buddy. Podkreślał raczej wagę osiągania...

Religie Chin


Uniwersalizm chiński zwraca szczególną uwagę na harmonię, która przenika cały kosmos i tworzy dynamiczny układ współdziałających ze sobą elementów. Motorem tego wzajemnego oddziaływa­nia wszystkich sił są dwie główne zasa­dy yin i yang,...

Religie Japonii


Shintoizm, pierwotną religię Japonii, można określić mianem animistycznej religii naturalnej, która przez swój estetyzujący kult przyrody, podziw okazywany wyjątkowym zdarzeniom, ludziom i czy­nom, mity o pochodzeniu wszechświata mówiące...

Judaizm


Zasadniczym elementem judaizmu, bę­dącego zarówno wspólnotą dziedziczną, jak i wspólnotą z wyboru, jest wiara w przymierze jedynego Boga (Jahwe) z ludźmi, których on sam stworzył i któ­rym dał swoje przykazania. Pierwotne przymierze Boga...

Chrześcijaństwo


Największa pod względem liczby wy­znawców religia świata, chrześcijaństwo, dzięki rozległej pracy misyjnej rozpo­wszechniła się na wszystkich kontynen­tach Ziemi. Mimo że korzenie chrześci­jańskiego wizerunku Boga tkwią w juda­izmie,...

Islam


Islam oznacza „poddanie się Bogu”. Naj­młodsza ze światowych religii jako bez­kompromisowy monoteizm podkreśla jedyność Allacha i działanie Boga w co­dziennym życiu człowieka. Koran uważa się za wieczne i niezbywalne objawienie Boga,...